Насловна / Архитектура / Куќа на Златибор во релација со постоечката природна средина

Куќа на Златибор во релација со постоечката природна средина

Иако изградбата во Златибор има негативна конотација, постојат примери кои со својата архитектура, материјализација и урбанистичка промисленост потврдуваат дека современите објекти можат да бидат во хармонија со природата. Овој пример е токму таков.

7

Куќата РИ е станбен објект за повремен престој, со површина од 225 метри квадратни, изградена во 2023 година во Златиборскиот округ по проект на белградското биро a2architecture.

2

Ротација и поставување на АБ постамент

Проектот за изградба на оваа викендица е создаден како резултат на првичното барање на клиентот на парцелата да се позиционира лесно монтажен дрвен објект, која претходно е фабрикуван и подготвен за испорака и монтажа, по подготовката на армирано бетонски фундамент.

1

Со оглед на правецот на изохипсата на постојниот терен, како и просторните ограничувања на парцелата, претпоставената диспозиција на објектот била во правец исток-запад, по подолгата оска на куќата, со примарна северна ориентација, што авторите ги навело да го преиспитаат целокупниот архитектонско-урбанистички концепт.

3

„Така, со цел за подобра ориентација на самата куќа, формирање на покриен пристапен дел и намалување на контактната зона за плитко вкопување на објектот заради темелење, концептот се рефлектира во одлуката на проектантите да се ротира куќата за 90 степени и под неа да се ‘подметне’ армирано-бетонски постамент, кој воедно ќе биде фундамент за објектот и влезниот простор во куќата, со што се постигнуваат претходно дефинираните цели“, објаснуваат од бирото.

9

Со вертикално поставување на објектот на природниот пад на теренот во правец југ-север, оформен е покриен влез во објектот од нивото на пристапниот пат, со што е овозможен автомобилски пристап до објектот од долната страна и паркирање под куќата.

Ваквото позиционирање на објектот на парцелата резултирало со подобра ориентација на просторите за живеење и спиење, како и подобри визури кон природното опкружување на густата борова шума, посочуваат авторите.

14

Фасадата се потпира на природна карпа

„Јужната фасада со својата конструкција се потпира на природната карпа што се наоѓа на парцелата, додека под северниот дел влезот во објектот е проектиран како затворен, цврст блок, кој покрај вертикалната комуникација во влезниот простор предвидува придружни содржини и претој на отворено до кој се пристапува од дневната зона, односно приземјето на куќата“ – велат од a2arhitektur.

На првиот кат предвидена е ноќна зона со придружни простори.

4

Посебно внимание е посветено на материјализацијата на самиот објект, како и на зачувувањето на затекнатите природни карактеристики и потенцијалот на непосредната околина.

„Така фасадата и кровот завршно се обложени со даски од сушен бор со изразени вертикални елементи со цел максимално да се вклопат димензиите на објектот во постоечката средина, што дополнително беше постигнато со изборот на конечниот тон на дрвото, кој беше одреден како најблиску до средниот тон на кората на околните четинари“, велат архитектите и продолжуваат: „Целиот објект е ‘затворен’ во дрвен кубус, со подвижни дрвени капаци проектирани на сите фасадни отвори на куќата со цел да се изврши прецизно регулирање на визурите според околината и по потреба да се затвори куќата за подобра изолација и заштита од атмосферата кога објектот не се користи.“

11

Минимално нарушен дендролошки фонд

Од друга страна, одлуката да се „открие“ и задржи природната карпа, со сите нејзини природни процеси кои се случуваат во текот на целата година – замрзнување на карпата, топење и природно дренирање на теренот, во влезната зона на објектот, како и делумното фундирање на куќата да се врши токму на неа, изискувало покомплексни конструктивни решенија, се со цел да се истакнат природните квалитети на локацијата.

10

Изборот и примената на материјалите произлегле од функционалните барања, но и од просторниот концепт и однос кон постоечката природна средина на парцелата, која има значајни естетски карактеристики.

„Позиционирањето на објектот на парцелата е извршено така што минимално да се наруши постоечкиот дендролошки фонд и објектот со своите обликовни карактеристики да се вклопи во природната средина за дополнително да се подобри и максимално да се зачува“ – заклучуваат од a2architecture.

15 13

Испрати коментар

Scroll To Top