Насловна / Архитектура / Планер урбанист со Филозофски факултет

Планер урбанист со Филозофски факултет

Во целост го пренесуваме Јавниот оглас за вработување Планер за населби, домување, јавни функции и културно наследство. Меѓудругите услови за вработување во огласот се вели дека кандидатот кој аплицира за работното место Планер урбанист треба да биде ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТC или завршен VII/1 степен Филозофски факултет, студиска програма социјална политика и дека кандидатите ќе се тестираат, а прашањата од стручниот дел ќе бидат формулирани од Законот за просторно и урбанистичко планирање и од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија. Збунети од огласот каде се бара Планер урбанист, а да не е архитект, туку да е со завршен Филозофски факултет се јавивме во Агенцијата на посочениот контакт. Ни беше одговорено дека се бара Планер урбанист со Филозофски факултет кој ќе работи во сверата на социјалната политика, дека тоа било така пропишано со нивната систематизација на работни места. Кога ја побаравме систематизацијата ни одговорија дека е тоа интерен документ на Агенцијата за планирање кој не можат да ни го дадат, да погледнеме во Каталогот на работни места кој го има на сајтот на Министерството за информатичко општество и да ја следиме шифрата од огласот, таа била важна. Следејќи ја шифрата АПП/01/02/В04/004 ниво В04, на страна 41 од Каталогот, шифрата означува Планер соработник за просторно планирање, образование високо, ЕКТС кредити 240, не 180 како што се вели во огласот. Повторно се јавивме на посочениот контакт и прашавме како со Филозофски факултет ќе се одговара на прашања од просторно планирање и ќе се работат планови, повторно ни одговорија дека важна е шифрата, а описот можеби е згрешен и не сакаа да разговараат понатаму.

планир

 

Врз основа начлен 22 став 1 алинеа (2), став 3, став 8 став 1 3 истав 14 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весникна РМ, бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), член 22 член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи (Службен Весник на РМ, бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18), член 16став 1 алинеа (5)одСтатутотнаАгенцијата за планирање на просторот, a во согласност со Правилникот за систематизација на работните места на Агенција за планирањена просторот, Агенцијата за планирање на просторот објавува

ЈABEH ОГЛАС

за вработување на I (едно) лице на определено работно време со полно работно време во траење од I (една) година за работното место:
1. АПП/01/02/В04/004 ниво В04, Планер за населби, домување, јавни функции и културно наследство 1 (еден) извршител
Кандидатот требада ги исполнуваат следнивеопшти услови
да е државјанин на Република Македонија;
активно да го користи македонскиот јазик;
да е полнолетен;
да има општа здравствена способност заработното место;
со правосилна судска пресудада не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
Покрај со Закон утврдените општи услови кандидатите требада ги исполнуваат следните посебни услови:
ниво на квалификациитеVI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТC или завршен VII/1 степен Филозовски факултет студиска програма социјална политика;
со или без работно искуство.
Општи работни компетенции:
решавање проблеми и одлучување работи од својот делокрут;
учење иразвој;
комуникација;
остварување резултати;
работење со други/тимска работа;
стратешка свест;
ориентираност кон клиенти/засегнатистрани;
финансиско управување.

Посебни работни компетенции:
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (англиски, француски, германски).
Работното време изнесува 40 часа неделно. Дневно работно време: 8 часа со почеток во периодот меѓу 7, 30 и 8, 30часот, дневна пауза од 12, 00 до 12,30 часот и завршеток на работното време во периодот мегу 15,30 и 16,30 часот.

Паричниот износ на нето плата заработното место Планер урбанист изнесува: 24.910 денари.

Кандидатот кој аплицира за работното место Планер урбанист треба да ги поднесе следните документи:
дипломаза завршено високо образование – VI Б споредМакедонската рамка наквалификации и стекнати најмалку 1 80 кредити според ЕКТС илизавршен VII/icreneH Филозовски факултет студиска програма социјална политика;
кратка биографија CV со контакт информаци;
доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
сертификат заработа со компјутерски програми за канцелариско работење;
уверение за државјанство на Република Македонија;
уверение декасо правосилнасудска пресуда не му е изречена казна забрана на вршење професија,
дејност или должност издадено од надлежен суд;
лекарско уверение не постаро одшест месеци.

Рокот за пријавување со потребнитедокументи изнесува 5 (пет) работни дена сметано од наредниот ден од објавувањето на јавниот оглас во дневниот печат.
Ненавремените и нецелосните документи нема да се разгледуваат. Кандидатите кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикани на тестирање во Агенцијата за планирање на просторот за чии потреби се објавува огласот.
Проверката на стручните способности на пријавените кандидати по распишаниот јавен оглас ќе се изврши по пат на тестирање и интервју кое ќе го спроведе Комисија надлежна заспроведување
постапка завработување лица на определено работно време
Прашањата на тестирање од стручниот дел ќе бидат формулирани од Законот за просторно и урбанистичко планирање и од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија.
По завршувањето на тестирањето ќе се спроведе интервју на кое ќе бидат поставени прашања од областа на општите работни компетенции.
Изборот ќе се изврши во рокот утврденво член 23 став 2 од Законот за работни односи по истекот на рокот за пријавување во зависност одбројот на пристигнати пријави.
Кандидатите кои аплицираат наогласот потребно е документитеда ги достават во затворен пликсо назнака” за оглас за вработување” во оригинал или заверен препис од Нотар и да ги пратат по пошта или да ги достават во архивата на
Агенцијата за планирање на просторот
адреса Плоштад Македрнија бр. 2 Скопје
Лице законтакт Ивана Ѓоргова, тел. З 227 244, лок. 122

3 Коментари

  1. Porta3 ne se sramete. Sakate da ste interesni ili tolku znaete deka demografija kako predmet se izucuva na Filozofskiot fakultet, na socijalna politika. Najbiten vlezen podatok pri planiranjeto vo urbanizmot e demografijata, ama od kaj da znae arhitekt za toa.

    • Почитуван,
      не се срамиме. Секако дека просторното планирање е мултидициплонарно и вклучува стручњаци од различни професии. Но во огласот се вели Планер урбанист. Видете во Закон за просторно и урбанистичко планирање, член 16.

    • Александар, демографија се изучува на ПМФ (институт за географија). Не се срами. Поздрав

Испрати коментар

Вие можете да ги користите следните HTML ознаки: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top